ชื่อ - นามสกุล :นางจิราภรณ์ อุทัยศรี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :บริหาร กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม
ที่อยู่ :หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
Telephone :0843088382
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : จ้างเหมาบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม :