ชื่อ - นามสกุล :นายพีระพงษ์ คำจันทร์
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก :หัวหน้า กศน.ตำบลท่ากระดาน
ที่อยู่ :หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
Telephone :0815972396
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :