[x] ปิดหน้าต่างนี้

escort ankara

Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคีรีรัฐนิคม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูล


site link
หลักสูตร กศน.
งานประกันสถานศึกษาสีขาว
คำนวณการเดินทาง
  
ระบบรดน้ำอัจฉริยะ  
 

       
      กศน.อำเภอคีรีรีรัฐนิคม เป็นต้นแบบดำเนินการใช้ระบบการควบคุมพลังงานไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน  และเผยแพร่  ให้ความรู้ พร้อมกับขยายผลสู่นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ  และภาคการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกร มีความสนใจและนำเอาระบบการควบคุมพลังงานไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน ไปใช้ในการทำการเกษตรสวนทุเรียน  โดยการควบคุมระบบเปิด - ปิด น้ำ ผ่านสมาร์ทโฟน และนักศึกษาประชาชนทั่วไป ได้นำไปใช้ในการควบคุมระบบไฟฟ้า เช่น เปิด - ปิด ไฟฟ้าโรงรถ สนาม อื่นๆ เป็นต้น เป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  ลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่าย ระยะยาว การใช้สมาร์ทโฟน  ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีของ  eWelink  คือ App ที่ใช้สำหรับการควบคุมอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุม Sonoff ผ่านระบบ 3G/4G หรือ WiFi โดยมีการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ สู่ระบบอินเทอร์เน็ต  ทำให้การควบคุมอุปกรณ์มีความสะดวกและมีอิสระมากยิ่งขึ้น  จึงเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ช่วยลดภาระต่างๆ  รวมทั้งยังช่วยประหยัดแรงงาน และพลังงานเนื่องจากเทคโนโลยีนี้  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน ไม่ว่าจะเป็น อาคาร ที่อยู่อาศัย ลานจอดรถ หรือการทำภาคการเกษตร เช่นการควบคุมระบบเปิด-ปิดน้ำ  ด้วยการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

         เกษตรกร ในพื้นที่ อำเภอคีรีรัฐนิคม และละแวกใกล้เคียง และเกษตรกรที่สนใจ ในพื้นที่ต่าง ๆ  ได้มีความสนใจ และมาปรึกษาหารือกับ กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม ในการร่วมวางแผนกับเกษตรกรในการพัฒนาแผนการส่งน้ำให้ตรงกับแผนการใช้น้ำจริงทำให้ประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพิ่มขึ้นมาก โดยช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร  คือ Mobile Application เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงสถานะน้ำในโซนพื้นที่ของตนเอง โดยเครื่องเซ็นเซอร์ที่นำไปติดในพื้นที่จะแสดงค่าตัวเลขตั้งแต่ความแรงของน้ำ ค่าความชื้น ระดับน้ำ ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องแบบเรียลไทม์     
  1. ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ โดยภายในจะมีบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์ที่ช่วยควบคุมอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟฟ้า (Relay) ที่ทำหน้าที่เปิดปิดวงจรไฟฟ้าในชนิดเดียวกับสวิตซ์ไฟฟ้า โดยจะสามารถสั่งเปิด-ปิดปั๊มน้ำ สำหรับรดน้ำพืชที่ปลูกในแปลงเกษตรได้ อีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดน้ำได้ตามความต้องการ
  1. ระบบเซ็นเซอร์ติดตามสภาพอากาศ จะเป็นการตรวจวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมของแปลงเกษตรใน 2 รูปแบบ คือ 1. การตรวจวัดอุณหภูมิ ในกรณีที่สภาพแวดล้อมของแปลงมีอุณหภูมิเกินที่กำหนด ระบบจะทำการสั่งเปิดปั๊มน้ำเป็นระบบน้ำหยด หรือสปริงเกอร์ จนกว่าอุณหภูมิจะลดระดับการวัดความชื้นในดิน ในกรณีที่ตรวจพบความชื้นในอากาศต่ำกว่าที่กำหนด ระบบก็จะสั่งรดน้ำโดยอัตโนมัติ
  1. ระบบสั่งการและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน จะเป็นการส่งข้อความแจ้งเตือน พร้อมแสดงผลสภาพอากาศบริเวณพื้นที่แปลงเกษตร ผ่านระบบ Line Notify บนสมาร์ทโฟนของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถควบคุมและสั่งปิด-เปิดระบบรดน้ำ รดน้ำปุ๋ย รวมถึงน้ำสมุนไพรสำหรับป้องกันแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหาแนวทางการป้องกันและกำจัดโรคให้ทันท่วงที เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม ได้พัฒนาออกแบบระบบ การใช้เทคโนโลยีการควบคุมน้ำผ่าน Smart Phone (ให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาและขยายผลสู่ภาคเกษตรกร) มาเพื่อพี่น้องเกษตรกร ให้ใช้น้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อผลผลิตการเกษตรตามเป้าหมาย สู่การประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน ต่อไป
การเผยแพร่ และขยายผล
ระดับบุคคล สมาชิกในกลุ่มศูนย์เครือข่ายแปลงใหญ่กลุ่มทุเรียน  อำเภอคีรีรัฐนิคม  มีความสนใจและนำเอาระบบการควบคุมพลังงานไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนไปรับใช้ในแปลงของตนเอง
ระดับองค์กร  ศูนย์เครือข่ายแปลงใหญ่กลุ่มทุเรียน  อำเภอคีรีรัฐนิคม  ต้นแบบดำเนินการใช้ระบบการควบคุมพลังงานไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน และเผยแพร่ ให้ความรู้พร้อมกับขยายผลสู่นักศึกษา  ประชาชนผู้สนใจ  และภาคการเกษตร