ชื่อ - นามสกุล :นายจักรพันธ์ นวลสุทธิ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกาษาขั้นพื้นฐาน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
Telephone :0876212606
Email :chakkraphannu@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : จ้างเหมาบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม :