ชื่อ - นามสกุล :นางนภาวรรร ธรฤทธิ์
ตำแหน่ง :บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่อยู่ :หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
Telephone :0616383544
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : จ้างเหมาบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม :