ชื่อ - นามสกุล :นายไพบูลย์ ศักดา
ตำแหน่ง :ครูอาสาสมัครฯ
หน้าที่หลัก :สอนผู้ไม่รู้หนังสือ
ที่อยู่ :หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
Telephone :0897310261
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :